Accedis realiseert zich dat kennis, kunde & vaardigheden de basis vormen om kwaliteit te leveren en dus belangrijke onderdelen van haar toegevoegde waarde zijn. Kennis van de markt, de producten & diensten, de wet- en regelgeving en van de standaard pakketten. Daarnaast kunde (vakmanschap) op het gebied van de informatisering en de daarbij horende werkterreinen, diensten, vakgebieden, methoden & technieken, pakketten & tools. Accedis richt haar organisatie voortdurend dusdanig in, dat deze kennis en kunde kunnen worden opgedaan middels training en opleiding, overdracht en dus borging.

    Materiekennis    
Financiële instellingen Producten & Diensten Soorten Wet- en regelgeving Pakketten
Banken Betalingsverkeer Schadeverzekeringen Basel  Triple ’A
Verzekeraars Kredieten Inkomensverzekeringen Solvency  Murex
Pensioeninstellingen Spaarvormen Levensverzekeringen IFRS  QiS
Hypotheekinstellingen Hypotheken UL/UL MiFID  Siebel
Kredietinstellingen Beleggingen Zorgverzekeringen Sox, WFT Peoplesoft
Betalingsbedrijven Effecten Pensioenen GDPR/AVG AFAS
Beleggingsinstellingen Vermogensbeheer Vastgoed Riskmanagement Efficy
         
Overheidsinstellingen Producten & Diensten Soorten Wet- en regelgeving Pakketten
Gemeenten Registratie OB/LB/VPB/DB Gemeentebelastingen GBA
Provincies Informatie KB/AOW/ANW/PGB Provinciale belastingen  
Waterschappen Onderzoek WW/ZW/Wajong/WAO/ Waterschapsbelastingen  
Ministeries Advies WIA/WOZ/GBA Ministeriële belastingen  
Inningsinstanties Toezicht      
Uitkeringsinstanties Uitvoering      
  Beheer      
  Handhaving      
    Informatiseringskunde  
Werkterreinen Diensten Vakgebieden Methoden & Technieken Pakketten & Tools
Businessmanagement Procesontwerp Procesoptimalisatie Lean Pega
  Businessanalyse   Babok  
  Businessconsultancy   IREB  
  Businessmanagement   BCS  
      BPM  
         
Informatiemanagement Functioneel beheer Informatiebeveiliging ASL/BiSL (Next) Topdesk
  Teamleiding FUBE   ITIL  
  Informatieconsultancy   BIP  
  Informatiemanagement      
         
Datamanagement Dataondersteuning Data science DMBok Tableau
  Data-analyse   Matlab SPSS
  Dataconsultancy   PowerBI Excel/SQL
  Datamanagement     Pyton/R
        SAS/BO
         
         
Projectmanagement Projectondersteuning Projectuitvoering en Prince2 MS-Office
  Projectleiding - beheersing IPMA MS-Projects
  Projectconsultancy   CMMI MS-Sharepoint
  Projectmanagement      
         
Testmanagement Testondersteuning Geautomatiseerd TMAP HP Quality Center
  Testleiding testen ISTQB QTP
  Testconsultancy     Keylib
  Testmanagement      
         
ICT-management Functioneel ontwerp (Slimme) ontwikkeling Agile RUP
  Informatieanalyse informatiesystemen Scrum UML
  ICT-consultancy   DevOps SAP
  ICT-management   ITIL ORACLE

 

Agile
Speciale aandacht is er, ook bij Accedis, voor het fenomeen Agile. Agile is een methode die direct gekoppeld wordt aan iteratief ontwikkelen en is ontstaan rond de eeuwwisseling in de softwarewereld. Belangrijke drijfveren waren: de trage manier van werken en ontevreden klanten. Een groep prominente software ontwikkelaars wilde meer grip krijgen op de toenemende toegankelijkheid van het internet en de groeiende gebruikersaantallen. In 2001 bedachten zij een aantal uitgangspunten die het Agile Manifesto vormden. Hiermee is de Agile manier van werken ontstaan die intussen een veel breder terrein dan alleen software bestrijkt.. Alle onderdelen zoals we die kennen bij Waterval-methoden zijn aanwezig: plannen, ontwerpen, analyseren, testen en documenteren. Er wordt gewerkt in sprints (iteraties) waarbij de nadruk wordt gelegd op een stuk werkende software. Elke iteratie levert een product op. Hierbij zijn nieuwe functies/rollen ontstaan, bijvoorbeeld scrummaster, productowner etc. Accedis heeft besloten al haar professionals ‘Agile’ op te voeden! Ze zijn dus bekend met Agile werken en met Scrum en Kanban. Agile is een mindset, een manier van werken die onderdeel is/moet zijn van de cultuur van een organisatie. Hiervoor worden Agile teams geformeerd die frequent kwaliteit opleveren in kleine pakketjes om de betrokkenheid van eindgebruikers en klanten te vergroten en om te toetsen of ze op de juiste weg zitten. Voor elk project (epic in de Agile wereld) moet worden bepaald of de Agile aanpak de beste is. Als dat het geval is, dan is het belangrijk om de Agile manier van werken zo volledig mogelijk en op de juiste manier in te zetten om maximaal te profiteren van de voordelen. Scrum en Kanban kunnen hiervoor worden gebruikt. Accedis zorgt ervoor dat haar medewerkers gecertificeerd zijn voor Product Owner en Scrum Master. Ook zijn de Accedis medewerkers bekend met Scaled Agile zoals bijv. SAFe, het Scaled Agile Framework, om de samenwerking tussen de verschillende Agile teams te optimaliseren. Accedis handhaaft haar bestaande functiehuis en brengt de ‘Agile rollen’ onder bij haar bestaande functies.

Bij Accedis zijn binnen de werkterreinen materieteams en informatiseringsteams actief. Er zijn voor de financiële instellingen vijf materieteams op het gebied van de banken, verzekeraars, pensioeninstellingen, hypotheek- en kredietinstellingen en betalings- en beleggingsinstellingen met specifieke aandacht voor de producten en diensten, de wet- en regelgeving en de eventueel bijbehorende standaard softwarepakketten. Op het gebied van de overheidsinstellingen zijn er eveneens vijf materieteams actief te weten op de terreinen van de ministeries, de gemeenten, de provincies en waterschappen, de innings- en uitkeringsinstanties en de diensten, inspecties, toezichthouders en uitvoerders met specifieke aandacht voor de producten en diensten, de wet- en regelgeving en de eventueel bijbehorende standaard softwarepakketten. Er zijn zes informatiseringsteams met specifieke aandacht voor de werkterreinen businessmanagement, informatiemanagement, datamanagement, projectmanagement, testmanagement en ICT-management en hierbinnen vier teams met speciale aandacht voor ontwerp & analyse, beheer, ondersteuning & begeleiding, consultancy & advies en (interim) management. Hierbinnen zijn zes vakgebiedgroepen actief met speciale aandacht voor procesoptimalisatie, informatie (beveiliging), data science, projectuitvoering en -beheersing, geautomatiseerd testen en (slimme) ontwikkeling van informatiesystemen.

Materieteams, informatiseringsteams en vakgebiedgroepen houden zich bezig met:

Materieteams Informatiseringsteams Vakgebiedgroepen
Schrijven artikelen Ontwikkelen vakinhoudelijke brochures Ontwikkelen visie
Ontwikkelen, organiseren kennismiddagen Ontwikkelen factsheets Ontwikkelen, organiseren kennismiddagen
Ontwikkelen, organiseren, themamiddagen Verzamelen best practices, standaards en benchmarks Ontwikkelen brochures, factsheets
Opstellen opleidingsprogramma’s Vaststellen kwaliteitsnormen Opstellen opleidingsprogramma’s
Ontwikkelen, organiseren coachingstrajecten Ontwikkelen, organiseren workshops Schrijven blogs

 

Accedis realiseert zich dat haar klanten onze professionals voor 20% op hun kennis en kunde beoordelen en voor 80% op hun vaardigheden om met mensen en omstandigheden om te gaan. De essentie zit hem niet in de massa kennis en kunde waarover de professionals beschikken, maar vooral in het vermogen om deze kennis en kunde aan te bieden (communicatie), in de houding waarmee de klant tegemoet wordt getreden (attitude) én in de manier waarop in de opdracht wordt geacteerd (gedrag). Dit bepaalt hun meerwaarde.

Piramide kennis Accedis streeft er naar dat de communicatie helder, enthousiasmerend, profilerend en beïnvloedend is. Dat er een houding van empathie en diplomatiek zijn, is, en dat men zich aanpast aan, en respectvol is jegens de klant. Dat er een gedrag is dat men gestructureerd en gedisciplineerd werkt, dat men initiatief neemt en proactief is. Accedis organiseert hiervoor bijeenkomsten.

 

Het is logisch dat vooral kennis en kunde, en in mindere mate vaardigheden, aan verandering onderhevig zijn. Zaken zijn achterhaald of nemen in belang af. Andere zaken komen op en nemen in belang toe. Kennis en kunde zullen bij Accedis altijd in het verlengde liggen van wat werkterreinen, diensten en vakgebieden, eisen en van wat de klanten en relaties van onze werkterreinen, diensten en vakgebieden verwachten. Persoonlijke vaardigheden zijn die competenties, die onze klanten en relaties mogen verwachten bij het uitvoeren van ons vak!

Accedis B.V.
T 023 562 7555

Adres:
Siriusdreef 43
2132 WT Hoofddorp


twitter   linkedin

Routebeschrijving

  Privacyverklaring